THIẾT KẾ CẢNH QUAN

Thiết kế là một hoạt động thuộc lĩnh vực đầu tư và xây dựng mỏ tả hình dáng kiến trúc, nội dung kỹ thuật và tính kinh tế của các công trình xây dựng tương lai thích ứng với nãng lực sản xuất sản phẩm hay dịch vụ và công dụng đã định. Thiết kế là một hoạt động thuộc lĩnh vực đầu tư và xây dựng mỏ tả hình dáng kiến trúc, nội dung kỹ thuật và tính kinh tế của các công trình xây dựng tương lai thích ứng với nãng lực sản xuất sản phẩm hay dịch vụ và công dụng đã định.

Dịch vụ thiết kế cảnh quan của FLA bao gồm

  • 1.Thiết kế ý tưởng cảnh quan
  • 2.Thiết kế cơ sở cảnh quan
  • 3.Thiết kế kỹ thuật cảnh quan
  • 4.Thiết kế thi công cảnh quan
  • 5.Bản địa hóa thiết kế cảnh quan